Limited şirket nedir?

Belli bir iktisadi amaç ile uğraşmak üzere kurulan, yalnız mal varlıkları ve ortakları ile sorumlu oldukları tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketidir.

Limited şirketin kurulabilmesi için özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça esas sermayesinin en az 5.000 Türk Lirası olması gerekmektedir.Limited şirketlerde "müdür" ünvanında görevli bulunması şarttır. Ortaklardan biri müdür olabileceği gibi dışardan bir kişi de müdür olarak atanabilir.

Limited şirketlerde müdürler kamu borçlarına karşı kanunen tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. En az 2 en fazla 50 ortakla kurulabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limited şirketlerde de sermaye paylara bölünmüş olmakla birlikte bunun amacı ortakların şirkete karşı yükümlülüklerini belirlemektir.

Limited şirketlerde ortakların yetkileri, şirketin kurulma aşamasında imzalanan anlaşma ile bağlıdır. Ortaklar şirket sözleşmesinde belirtilmemiş herhangi bir tutum içerisine giremeyeceği gibi, oluşan bazı durumlardan ötürü hak da iddia edemez. Limited şirket ortakları birçok alanda faaliyet gösterebildiğinden, ülkemizde en yaygın tercih edilen şirket türü limited şirketlerdir. Limited şirket ortakları, yalnızca sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde hizmet veremezler.

Diğer tüm alanlarda limited şirketin idaresinden sorumlu bir müdür olmak şartıyla, hizmet verebilir. Limited şirketlerde müdür seçimi için özel olarak belirtilmiş bir madde yoktur. Şirket idaresinden sorumlu müdür ortaklardan herhangi biri olabileceği gibi, dışarıdan ortak olmayan birisi de müdür olarak hizmet verebilir. Limited şirket müdürü, şirketin tüm sermayesinden sorumlu kişidir ve herhangi bir zarar durumunda sorumlu gösterilebilir.

Limited şirket ne demek? (Ekonomi)

(Company with limited liability) Ticaret Kanunumuzda şöyle tanımlanıyor (TTK. m. 503): "İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret ünvam altında kurulup, ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt eyledikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirketlere limited şirket denir." Ancak limited şirkette, Anonim Şirkette olduğu gibi, ortaklar tarafından konulan sermaye için hisse senedi çıkartılamaz.

Kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konular için kurulabilirler, yalnızca yasaya göre sigortacılık yapamazlar. Şirket sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Şirket sözleşmesinde ticaret ünvam ve merkezi, işletme konusu, sermayesi, v.s. gibi hususlar belirtilmiştir. Ortakların koydukları sermaye birbirinden farklı olabilir. Sermayenin para veya mal şeklinde olması mümkündür. Kuruluşu Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Merkezinin bulunduğu yer Ticaret Siciline kayıt olunur ve ilan edilir. Ticaret siciline tesçil ile tüzel kişilik kazanır. Ortaklarının sermaye payı taahhüt edilen sermayeye göre belirlenir. Paylar hakkında bir defter tutulur. Pa-y defterine ortakların ad ve adresleri ile pay miktarlan ve yapılan ödemeler, paylann devri ve öteki değişiklikler yazılır. Bir payın devri, ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Payın devri yazılı şekilde yapılır ve imzası noterce tastik edilir.

Ortaklar, sermaye borçlarını yerine getirdikleri oranda, yıllık bilançoya göre elde edilen net kardan pay alırlar. Organizasyon yapısı şöyledir: Bir Ortaklar Genel Kurulu vardır, yılda en az bir kere toplanır. Şirket sözleşmesini değiştirmek, müdürleri atamak veya azletmek, denetçileri seçmek, kar - za¦ rar hesabım ve bilançoyu onaylamak, net karın kullanışım belirlemek ve müdürleri ibra etmek gibi yetkilere sahiptir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, ortaklar hep birlikte, müdür olarak şirket işlerini yönetmeye ve şirketi temsile yetkilidirler. Ancak genel kurul kararı veya esas sözleşme ile şirketin yönetim ve temsili ortaklardan birine, birkaçına veya maaşlı müdürlere bırakılabilir. Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerde bir veya daha fazla denetçi bulunur.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç